Obavezno čitajte magazin. Naći ćete korisne članke koji mogu izmeniti vaše poslovanje na bolje...


Zašto HR PRO Club? Kako je rasla potreba za edukacijom zaposlenih, javila potreba i za usavršavanjem...

Smeh je lekovitHumor je prateći element svakog broja. Ovde ćete naći članke koji vas mogu razveseliti a možda i ponešto korisno naučiti. Slobodno nam šaljite tekstove, slike, videa rado ćemo ih objaviti. 
HRPRO :: Zakoni :: Zakoni i aktuelnosti :: Šta predvidja plan zdravstvene zaštite obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbje za 2012?

Šta predvidja plan zdravstvene zaštite obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbje za 2012?

El. pošta Štampa

 Članom zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2012. godinu utvrđuju se i planiraju zdravstvene potrebe osiguranih lica Republike Srbije, prioriteti za sprovođenje zdravstvene zaštite osiguranih lica, ciljevi i mere zdravstvene zaštite i zdravstvene usluge za realizaciju zdravstvenih potreba osiguranih lica po nivoima zdravstvene zaštite, pretpostavke i uslovi za realizaciju Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i predloženih promena u oblasti sprovođenja "oportunističkog" i uvođenja organizovanog skrininga, kapaciteti zdravstvene službe, finansiranje Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i način praćenja sprovođenja i realizacije Plana zdravstvene zaštite za 2012. godinu.

                                  alt

Plan je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u oktobru 2011. godine na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Plan je ujedno i posebna faza i instrument u oblasti planiranja aktivnosti u realizaciji ciljeva iz Nacionalnog programa "Srbija protiv raka" i posebnih nacionalnih programa prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa, za prevenciju raka dojke, raka grlića materice i za prevenciju kolorektalnog karcinoma.

Na osnovu pravilnika zdravstvene potrebe u oblasti preventivne zdravstvene zaštite (promocija zdravlja i zdravstveno-vaspitni rad, obavezna aktivna imunizacija i prema kliničkim indikacijama i eksponiranim lica, opšte higijenske, epidemiološke i druge preventivne mere i usluge u individualnim i u slučajevima masovnog oboljevanja, potrebe za preventivnim i ciljanim pregledima u interesu unapređenja, zaštite i očuvanje zdravlja određenih populacionih i vulnerabilnih grupa i sprečavanja oboljenja i poremećaja i radi blagovremenog otkrivanja bolesti u ranoj i početnoj fazi i druge aktivnosti) utvrđuju se na primarnom nivou zdravstvene zaštite, gde se i realizuju u najvećem obimu, kao i na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Kako je naznačeno u Planu, najveći deo zdravstvenih potreba (u odnosu na zdravstvene preglede i usluge) utvrđuje se na primarnom nivou zdravstvene zaštite, gde se i obezbeđuje i zadovoljava – oko 85%. Za manji deo stanovništva, do 15% zdravstvenih potreba se realizuju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Prioriteti za sprovođenje zdravstvene zaštite stanovništva na području Republike Srbije iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbije utvrđuju se i planiraju pre svega u odnosu na vulnerabilnost populacije, izloženosti rizicima za oboljevanje i njihovu učestalost, težinu i složenost oboljenja i stanja i druge karakteristike (akutnost, hroničnost, masovnost, infektivnost oboljenja, letalitet od određenih bolesti), a zatim u odnosu na raspoložive i opredeljene kadrovske, finansijske i druge kapacitete u zdravstvenoj zaštititi.

Realizacija zdravstvenih potreba osiguranih lica za 2012. godinu, planira se u okviru kapaciteta zdravstvenih ustanova i službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (dom zdravlja, zavodi) i zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, klinički centar) u oblasti utvrđenih prava na zdravstvenu zaštitu iz člana 34–45. Zakona o zdravstvenom osiguranju: mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, pregledi i lečenja u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom, pregledi i lečenja u slučaju bolesti i povreda, pregledi i lečenja bolesti usta i zuba, medicinske rehabilitacije u slučaju bolesti i povreda, obezbeđenje i korišćenje lekova i medicinskih sredstava, obezbeđenje i korišćenje proteza, ortoza i drugih pomagala za kretanje stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh i govor, stomatološke nadoknade, kao i druga medicinsko-tehnička pomagala.

Za više informacija pogledajte Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravtsvenog osiguranja Republike Srbije za 2012.

Izvor: E Kapija

www.ekapija.com

 

 

Powered by Web Agency